Privatumo politika

Tarp daugybės vertybių, kurias išpažįsta Trans.eu Group S.A., būstinė Wysoka, t.y. internetinio puslapio Administratorius, tinklalapio adresas www.trans.eu (toliau: “Platforma”), daugiausia dėmesio skiriama Platformos naudotojų saugumo ir pasitenkinimo užtikrinimui. Pagrindiniais sėkmės elementais yra Administratoriaus vykdomi veiksmai, kuriais norima naudotojams užtikrinti saugų naudojimąsi Platformos siūlomomis paslaugomis bei Trans interneto pokalbių programa. Administratorius deda visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą naudotojų pateiktų asmens duomenų apsaugą.

Pareiškimas apie privatumą

Šis dokumentas reglamentuoja politiką, kurią naudoja Trans.eu Group S.A., būstinė Wysoka, Chabrowa g. 4, 52-200 Wysoka, įrašyta Apylinkės teismo Wrocław-Fabryczna Vroclave VI Ūkio skyrius į Valstybinį teismų registro Įmonių sąrašą numeriu 0000720763, mokesčių mokėtojo kodas: 8942764658, įmonės kodas: 932920615 (toliau: “Administratorius”) bei jos subrangovai ir subjektai, susiję su naudotojų asmens duomenų ir informacijos, kuri gali būti naudotojų įmonių paslaptis, apsaugos sritimi. Ši politika taikoma paslaugoms, kurias Administratorius siūlo per internetinio svetainę www.trans.eu. Ji netaikoma trečiųjų asmenų internetiniams puslapiams ir siūlomoms paslaugoms, kurias galima pasiekti aukščiau nurodytuose puslapiuose esančių nuorodų pagalba.

Cookie failai (slapukai)

Administratorius naudoja “cookie” failus apsilankančių naudotojų sekimui, siekiant išsaugoti jų pageidavimus ir pritaikyti jiems siūlomas paslaugas. Aukščiau minėti failai taip pat naudojami Platformos naudotojų naudojimo bendrųjų statistikų kūrimui. Nors interneto naršyklėje galima išjungti failus slapukus, vis tiek galima naudotis paslaugomis, tačiau gali atsirasti kai kurie apsunkinimai.

Google Analytics duomenys

Apsilankymą Administratoriaus tinklalapyje stebi analitinė sistema Google Analytics, kurios tikslas kaupti duomenis apie tinklalapio naudojimą ir jo populiarumą. Tie duomenys (pvz. naudojama naršyklė arba IP adresas) niekada Administratoriaus tretiesiems subjektams nebus perduoti.

Kaupiami duomenys

Norint naudotis Administratoriaus teikiamomis paslaugomis ir siūlomais produktais, reikia Trans interneto pokalbių programos arba www tinklalapyje esančios formos pagalba užregistruoti paskyrą.

Registracijos metu reikia nurodyti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, el. paštą, lytį, taip pat galima nurodyti duomenis susijusias su preferencija ir profesinėmis kvalifikacijomis. Duomenys taip pat kaupiami ir pasyviu būdu, t.y. tinklalapio veiksmais (pvz. IP adresas, raiška, lokalizacija, naršyklės rūšis).

Duomenys pateikiami savanoriškai. Tačiau nepateikus asmens duomenų nebus galima užmegzti bendradarbiavimo.

Duomenų naudojimas

Asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

Administratorius taip pat tvarko tolesnių Platformoje registruotų naudotojų asmens duomenis, kurie naudotojo yra pateikti Administratoriui – su tikslu, kad tolimesnis naudotojas galėtų naudotis Administratoriaus paslaugomis (BDAR 6 str. 1 d. f raidė).

Administratoriui pateikti duomenys naudojant kontaktinę formą su tikslu užmegzti ir vykdyti kontaktą, o taip pat atsakyti į klausimus – 6 str. 1 d. f raidė BDAR. Asmens duomenys bus tvarkomi laikotarpiu, kuris būtinas užmegzti ir vykdyti kontaktą, taip pat atsakyti į Administratoriui užduotus klausimus.
Administratorius gali naudoti surinktus asmens duomenis su tikslu siųsti naudotojui, jam sutikus pagal Platformos reglamento nuostatas, informaciją su aktualiais bei būsimais produktais ir Administratoriaus siūlomomis paslaugomis. Ši informacija bus siunčiama elektroniniu paštu arba per Trans interneto pokalbių programą pranešimo arba reklamos kampanijos forma. Tačiau Naudotojas turi teisę atšaukti sutikimą gauti tokią informaciją, tokiu atveju privalo išsiųsti žinutę adresu info@trans.eu (sutikimo gauti komercinę informaciją atšaukimą). Kalbant apie asmens duomenis, bet kada galima atšaukti sutikimą, tačiau jis neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui iki atšaukimo.

Atšaukus sutikimą gauti komercinę informaciją, naudotojas toliau gali gauti žinutes informacinio biuletenio pavidalu, susijusias su programinės įrangos, Platformos reglamento pokyčiais ir t.t.

Asmens duomenų gavėjai

Administratorius informuoja, kad asmens duomenų gavėjais gali būti Trans.eu kapitalo grupės įmonės, taip pat subrangovai, kurie būtini siekiant užtikrinti technines priemones, kurios reikalingos paslaugoms teikti, pvz.: IT paslaugų teikėjai ir servisą teikiantys subjektai. Administratorius laikosi deramo saugumo siunčiant duomenis, naudodamas priemones ir apsaugą, neleidžiančią prieiti prie duomenų neįgaliotiems asmenims (tarp kitko SSL, ryšio kodavimą).
Be naudotojo sutikimo, asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems subjektams, išskyrus atvejus, kai perdavimas vykdomas įgalioto subjekto teisėtu prašymu (pvz. teisėsaugos institucijos arba teismo).

Duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys bus tvarkomi ir saugojami Administratoriaus per laikotarpį, kuris būtinas vykdant sudarytą tarp naudotojo ir Administratoriaus sutartį, taip pat laikotarpiu, kuriuo galima reikalauti žalos atlyginimo, kuris susijęs su kitų naudotojų sandorių sudarymu Platformoje, taip pat dėl naudotojų ir tolimesnių naudotojų naudojimosi Platforma. Papildomai, duomenys gali būti saugomi siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir apgavimui, statistikos ir archyvavimo tikslais.

Duomenų saugojimas remiantis sutikimu – duomenis tvarkysime tol, kol bus atšauktas sutikimas, kuris neturi įtakos tvarkymo teisėtumui vykdomam pagal sutikimą iki jo atšaukimo. Tuo tarpu asmens duomenys tvarkomi pagal teisėtą interesą bus maksimaliai tvarkomi iki laiko, kai bus paprieštarauta tvarkymui. Be to, duomenys nebus tvarkomi, jeigu nebus būtini tikslui, kuriam buvo gauti.

Sutarties įvykdymui, asmens duomenys bus tvarkomi automatiniu būdu (tame tarpe profiliavimo forma), tačiau tai nesukels naudotojo arba tolimesnio naudotojo atžvilgiu jokių teisinių pasekmių arba panašiu būdu turės reikšmingą įtaką jų situacijai. Profiliavimo tikslas yra surinkti informaciją, susijusią su aktyvumu Platformoje ir naudotojo arba tolimesnio naudotojo pasirinkimais, kurios leidžia geriau pritaikyti pasiūlymus ir pranešimus naudotojams arba tolimesniems naudotojams, taip pat aptikti reiškinius, kurie gali kelti pavojų naudotojui arba tolimesniam naudotojui.

Kartu, Administratorius saugos asmens duomenis laikotarpiu, per kurį yra įpareigotas juos arba dokumentus su duomenimis saugoti, siekiant dokumentuoti teisinių reikalavimų įvykdymą, tame tarpe suteikti galimybę patikrinti jų vykdymą valdžios institucijoms.

Asmens, kurio duomenis liečia, teisės

Naudotojas turi teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, juos ištaisyti ir atnaujinti, nesutikti su duomenų tvarkymu pagal teisėtai pagrįstą interesą, pašalinti duomenis, apriboti tvarkymą bei perkelti duomenis. Patvirtinus naudotojo tapatybę, Administratorius įvykdys nurodytas teises pagal įstatymus. Administratorius dės visas pagrįstas pastangas, kad įvykdytų naudotojo reikalavimus dėl asmens duomenų, nebent tie duomenys turi būti išsaugoti dėl galiojančių įstatymų arba kitų Administratoriaus teisiškai pagrįstų interesų. Administratorius suteiks galimybę koreguoti didesnę dalį asmens duomenų pačiam naudotojui, naudojant paskyros redagavimą Platformoje.

Saugumas

Siekiant užtikrinti saugumą Administratorius:

Pareiškimas dėl privatumo politikos

Ši Privatumo politika galioja nuo 2019-03-26 d.  Administratorius pasilieka teisę keisti Privatumo politiką, jeigu tai bus būtina įvedus pakeitimus mūsų politikoje, valdyme, teisėje arba jurisdikcijoje. Pakeitimai galios nuo jų paskelbimo tinklalapyje https://ttrans.eu/lt/privatumo-politika kartu su jų įvedimo nurodymo data.

Papildoma informacija

Esant klausimams arba pastaboms, susijusioms su privatumo politika, prašome susisiekti su Administratoriumi: Trans.eu Group S.A. Chabrowa g. 4, 52-200 Wysoka, el. paštas: info@trans.eu.