Polityka prywatności

Wśród szeregu wartości wyznawanych przez Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, tj. Administratora strony internetowej dostępnej pod adresem www.trans.eu (dalej: “Platforma”), najsilniejszy akcent został położony na zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji użytkowników korzystających z Platformy. Kluczem do osiągnięcia sukcesu są działania podejmowane przez Administratora w celu umożliwienia użytkownikom bezpiecznego korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy oraz komunikatora Trans. Administrator podejmuje starania dla należytej ochrony udostępnionych przez użytkowników danych osobowych.

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (dalej: “Administrator”) oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników.
Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.trans.eu. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynach.

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt użytkowników, zapisywania ich preferencji i dostosowywania do nich oferowanych usług. Ww. pliki służą także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z Platformy. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, korzystanie z usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Gromadzone dane

W celu korzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za pośrednictwem Komunikatora Trans lub udostępnionego formularza na stronie www.

Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, płeć, a także można przekazać dane dot. preferencji i kwalifikacji zawodowych. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Dane są podawane dobrowolnie. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników pochodnych zarejestrowanych na Platformie, które udostępnione są Administratorowi przez użytkownika – w celu korzystania przez użytkownika pochodnego z usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym Administrator przetwarza w celu nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

Administrator może wykorzystywać gromadzone dane osobowe także w celu przesyłania użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Platformy, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług oferowanych przez Administratora. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora Trans w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres info@trans.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.
Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie Platformy itp.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Trans.eu a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).
Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuje na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z transakcjami zawieranymi na Platformie przez innych użytkowników, a także w związku z korzystaniem z Platformy przez użytkowników i użytkowników pochodnych. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane maksymalnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będą już niezbędne do celu, w związku z którym zostały zebrane.

W celu wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec użytkownika czy użytkownika pochodnego żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Celem profilowania jest zebranie informacji o aktywności w ramach Platformy i preferencjach użytkownika czy użytkownika pochodnego, które pozwalają lepiej dostosować ofertę i komunikaty kierowane do użytkowników i użytkowników pochodnych, a także wykryć zdarzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkowników i użytkowników pochodnych.

Jednocześnie, Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkownika dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych samodzielnie przez użytkownika poprzez edycję konta na Platformie.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 26.03.2019 r.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie ttrans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.eu Group S.A. ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, email: info@trans.eu

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@trans.eu